Onze missie:
Structuur voor een goede toekomst

De missie van Breath laat zich kort omschrijven: structuur brengen in het leven van (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van religie, huidskleur, afkomst of overtuiging.

Kort betekent echter lang niet altijd eenvoudig. Tussen de situatie waarin de kwetsbare kinderen worden aangetroffen en een gestructureerd leven dat toekomst biedt, zitten vaak heel wat (kleine) stappen.

Een eerste stap is altijd van praktische aard: zorgen voor een directe verbetering van de leefsituatie van het kind. Een verzorgd, veilig en goed onderdak voor de kinderen is een eerste vereiste. Nadat een kind een veilige plaats geboden is, volgt een heel traject met veel tussenstappen en meetmomenten. Heel belangrijk daarbij zijn persoonlijke aandacht en een liefdevolle opvoeding, waar professionele ‘ouders’ een hoofdrol in spelen.

Sport

Samen met de ouders doorlopen de kinderen een traject dat erop gericht is een zelfstandig bestaan op te bouwen. In dat traject is veel aandacht voor sport. Sport help jongeren gezond en fit te worden, maar het helpt ze ook te leren dat er spelregels zijn en dat het overtreden van die spelregels gevolgen heeft. Gevolgens voor jezelf en voor je team. Via sport leren de kinderen omgaan met winst en verlies, leren zij hun emoties te beheersen, leren zij samen te werken en leren zij omgaan met autoriteit. En inderdaad omgaan met democratisch vastgestelde regels. Zo bezien is aan sport doen functioneren in een maatschappij in het klein. Sport is voor ons geen doel maar wel een prima middel om structuur in het leven van kwetsbare kinderen te brengen. En hoe mooi is het dan dat sport ook in de fondsenwerving een belangrijke plaats inneemt.

Samenwerking

Breath wil structuur en vertrouwen brengen in het leven van deze kwetsbare kinderen. Die kinderen zijn veel belangrijker dan Breath zelf. En daarom wordt samenwerking gezocht met andere organisaties als dat zinvol is. Krachten bundelen is belangrijk om onze doelen te kunnen bereiken. Zo werken we samen met onder andere Wilde Ganzen, KNVB, UNICEF, universiteiten, fondsen, voetbalclubs, serviceclubs, ministeries, ambassades, lokale overheden, kinderbescherming, Breath Business en heel veel organisaties en personen die ons aanmoedigen en onze mogelijkheden tot doelgerichte actie verruimen.