Vluchtelingen uit Oekraine ophalen?

Voor u vertrekt denk eerst aan het volgende: 

 1. Zodra je vluchtelingen naar een prive-adres brengt, moet je niet denken dat het makkelijk is en voor een korte periode. Het gaat misschien maanden duren waarin je voor ze moet zorgen hun rekeningen betalen, medische zorg, onderwijs etc. Voordat je vertrekt moet je onderdak geregeld geregeld hebben. Gelukkig zijn er veel goedwillende mensen die mee willen doen. 
 2. De meeste Oekraieners hebben een Covid vaccinatie nodig. 
 3. De trip naar de grens met Polen of Slowakije is ongeveer 1.700 km. Twee goede chauffeurs zijn noodzakelijk. De wegen zijn goed maar druk met files en ongevallen. 
 4. Je hebt een lokaal iemand nodig bij de grens die aan vluchtelingen helpers kan vragen waar je precies moet zijn. 
 5. Neem geen vluchtelingen op alleen omdat je dat zelf zo graag wilt. 
 6. Als je bij de grens bent waar de vluchtelingen de grens oversteken, meestal te voet, vraag hen niet "Kom met mij mee" maar: "heb je vrienden of familie in Polen/Slowakije of iemand anders die je komt helpen?" Als het antwoord nee is, ga dan het gesprek aan met een vluchteling. Je hebt een Oekraiens- Russisch sprekende tolk nodig. Er zijn niet heel veel Engels sprekende mensen. Maak niet de fout te denken dat Oekraiens en Russisch dezelfde taal is. Ze verstaan elkaars taal wel maar 60% spreekt beide talen.  
 7. Nadat ze een goede nacht rust en goede maatijden hebben gehad, neem ze dan mee naar de lokale authoriteiten van het land waar ze willen worden geregistreerd als vluchteling. De EU-regel is dat het land waar de vluchteling als eerste is geregistreerd, de verantwoording voor de vluchteling draagt. Maar: Oekraïense staatsburgers hoeven niet direct om asiel te vragen, omdat ze een verblijfsrecht voor de EU hebben van 90 dagen. 
 8. Neem voldoende contant geld en credit cards mee. Er kunnen onverwachte uitgaven komen en brandstofprijzen aan de grens zijn hoog. Neem reserve jerrycans met brandstof mee omdat er aan de grens brandstoftekorten zijn. Je zult hotelovernachtingen moeten kunnen bekostigen voor 2 tot 3 nachten. De meeste vluchtelingen hebben maar weinig geld bij zich en de devaluatie van hun eigen valuta gaat erg hard. 
 9. Neem dekens, kussens, voedsel, drinken en medicijnen mee. Denk ook aan zaklampen, regenjassen, slaapzakken en een eerstehulpkoffer. Neem warme jassen mee, sokken, goede schoenen, handschoenen etc voor hen en voor jezelf. 
 10. Vraag om hun ID-bewijs en vraag ze gedurende de volgende dagen, om hun persoonlijke verhaal op te schrijven: wat is hun overkomen, waar en wanneer? Waar zijn ze getuige van geweest? Zorg dat hun verhaal in de lokale media terechtkomt. Dat benadrukt de noodzaak tot actie. Je kunt ook benadrukken dat het helpen van mensen in nood zowel nuttig is en veel voldoening geeft. Maar houdt er altijd rekening mee dat het verkeerd kan fgaan door onverwachte problemen. Reken op veel problemen, bereid je voor op een zwart scenario. Dan ben je een stuk beter voorbereid. 

 

But think first of this:

 1. Once you take refugees to a private address, you should not think this is easy and for a short duration. It may take months during which you have to care for them and pay their bills, medical attention, education, etc. Before you start, you have to have housing for them. Happily, there are many goodwilling people who will pitch in.
 2. Most Ukrainians need to be (re) vaccinated against Covid.
 3. The trip to the Eastern border of Poland or northern Slowakia is about 1700 km. You need at least another good driver next to yourself. The roads are very good but busy;   there are accidents and delays.
 4. You need a good Polish contact person near the border who can also prepare your arrival and talk to refugee helpers where you should go.
 5. Do not take refugees because you yourself want that so much. There are many good-hearted Poles and the Polish government is very active at the border to see that things do not get out of hand.
 6. When you are at a location where the refugees cross the border, mostly by foot, ask them not "Come with me" but : "do you have friends and family in Poland or someone else to help you?" If the answeer is no, start a conversation with the help of an interpreter. You may have to get a Russian or Ukrainian-speaker, as the Poles and the Ukrainians have different languages. Few older Ukranians speak English. Do not make the mistake  thinking that Russian and Ukrainian are the same language. Ukrainian is about 60% different although these people understand each other's language very well. 
 7. Take them after a good nights sleep and meals to the authorities in the country where they want to be registered.  The EU rule is that the country in which a refugees is first registered is responsible. But Ukrainians need not call for "asylum"; they have the right to enter the EU and stay for 90 days. 
 8. Take enough money and credit cards with you. There may be sudden expenses, and the fuel bill to the border is high. Take reserve fuel in Jerrycans as close to the border there ar shortages. You will also need to pay for 2-3 hotel nights. Most refugees have not much money, and rapid devaluation has set in. 
 9. Take blankets, pillows, food, drinks and medicines with you; torches, raincoats, sleeping bags and a First Aid kit. Take warm coats, socks, good shoes, mittens etc. for them and for yourself.
 10. Ask them for their ID and ask them the next days to write down their story. What happened to them were and when? What did they witness?  And get their story into your local press. It reminds people that there is much to be improved in our world, that we in Western Europe are happy but spoiled consumers, and living in one of the best countries in the world. You can also convey that helping those in need is often great fun  and very satisfying. But always take into account that  things might go wrong due to unexpected trouble. Count with much trouble, think ahead about a black scenario,  and then you will be better prepared.