Missie en doelstelling:

Missie

Structuur brengen in het leven van (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg en het stimuleren van ontwikkeling en liefdevolle zorg bieden aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is onze missie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van religie, huidskleur, afkomst of overtuiging.

De eerste stap is altijd van praktische aard: zorgen voor een directe verbetering van de leefsituatie van het kind. Een liefdevol, veilig en goed verzorgd onderdak is voor kinderen een eerste vereiste. Nadat een kind een liefdevolle en veilige plaats is geboden, volgt een heel traject met veel tussenstappen en meetmomenten. 

Doelstelling

Wij streven ernaar om in onze projectlanden in samenwerking met de lokale autoriteiten de problemen met (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg te helpen oplossen. Daarbij zetten wij in op de transformatie van grootschalige opvangmogelijkheden naar kleinschalige opvangmogelijkheden en hanteren wij de S(mall) G(roup) H(ome) formule. Deze formule houdt in dat er maximaal voor 10 straatkinderen per SGH opvang is. Binnen de opvang werken wij met "ouders" en niet met personeel. De kinderen worden op deze manier niet geconfronteerd met wisselende begeleiders. Persoonlijke aandacht en een liefdevolle opvoeding wordt door deze kleinschaligheid gegarandeerd. 

Voor kinderen met een EMB ligt het heel anders. In onze projectlanden is nog maar sinds korte tijd een beleid om deze kinderen te erkennen en/of te verzorgen en soms is het in het geheel niet aanwezig. Wij willen hier in samenwerking met de (lokale) overheid verandering in aanbrengen. De kennis die in Nederland op dit gebied is opgebouwd hebben wij daarbij nodig. Uitwisseling van kennis is heel belangrijk. Maar in eerste instantie willen onze kinderen een liefdevolle opvang bieden en daarnaast de ontwikkeling van onze kinderen stimuleren.  

Op moment van schrijven hebben wij ongeveer 140 kinderen onder onze hoede en onze doelstelling is om dit in 5 jaar (einde 2025) uit te bouwen naar een aantal van 250 kinderen. Daarbij wordt aangetekend dat de kwaliteit en verbetering van de begeleiding van onze huidige kinderen altijd op de eerste plaats komt. 

Sport

De kinderen doorlopen een traject dat erop gericht is een zelfstandig bestaan op te bouwen. In dat traject is veel aandacht voor sport. Sport helpt jongeren gezond en fit te worden, maar het helpt ze ook te leren dat er spelregels zijn en dat het overtreden van die spelregels gevolgen heeft. Gevolgen voor jezelf en voor je team. Via sport leren de kinderen omgaan met winst en verlies, leren zij hun emoties te beheersen, leren zij samen te werken en leren zij omgaan met autoriteit. En inderdaad omgaan met democratisch vastgestelde regels. Zo bezien is aan sport doen functioneren in een maatschappij in het klein.

Sport is voor ons geen doel maar wel een prima middel om structuur in het leven van kwetsbare kinderen te brengen. En hoe mooi is het dan dat sport ook in de fondsenwerving een belangrijke plaats inneemt.