Onze missie en doelstelling:

Structuur voor een goede toekomst

Missie

De missie van Breath laat zich kort omschrijven: structuur brengen in het leven van (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van religie, huidskleur, afkomst of overtuiging.

Kort betekent lang niet altijd eenvoudig. Tussen de situatie waarin de kinderen worden aangetroffen en een gestructureerd leven dat toekomst biedt, zitten vaak heel veel kleine en grote stappen.

De eerste stap is altijd van practische aard: zorgen voor een directe verbetering van de leefsituatie van het kind. Een veilig, goed verzorgd onderdak is voor kinderen een eerste vereiste. Nadat een kind een veilige plaats is geboden, volgt een heel traject met veel tussenstappen en meetmomenten. 

Doelstelling

Onze stichting streeft ernaar om in projectlanden in samenwerking met de lokale autoriteiten de problemen met (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg te helpen oplossen. Daarbij zetten wij in op de transformatie van grootschalige opvangmogelijkheden naar kleinschalige opvangmogelijkheden. Daarom hanteren wij de S(mall) G(roup) H(ome) formule. Deze formule houdt in dat er maximaal 10 kinderen per SGH worden opgevangen en wij met "ouders" werken en niet met personeel. De kinderen worden op deze manier niet geconfronteerd met wisselende begeleiders en de persoonlijke aandacht en een liefdevolle opvoeding wordt door deze kleinschaligheid gegarandeerd. 
Op moment van schrijven hebben wij ongeveer 140 kinderen onder onze hoede en onze doelstelling is om dit in 5 jaar (einde 2022) uit te bouwen naar een aantal van 250 kinderen. Daarbij wordt aangetekend dat de kwaliteit en verbetering van de begeleiding van onze huidige kinderen altijd op de eerste plaats komt. 

Sport

Samen met de ouders doorlopen de kinderen een traject dat erop gericht is een zelfstandig bestaan op te bouwen. In dat traject is veel aandacht voor sport. Sport help jongeren gezond en fit te worden, maar het helpt ze ook te leren dat er spelregels zijn en dat het overtreden van die spelregels gevolgen heeft. Gevolgens voor jezelf en voor je team. Via sport leren de kinderen omgaan met winst en verlies, leren zij hun emoties te beheersen, leren zij samen te werken en leren zij omgaan met autoriteit. En inderdaad omgaan met democratisch vastgestelde regels. Zo bezien is aan sport doen functioneren in een maatschappij in het klein. Sport is voor ons geen doel maar wel een prima middel om structuur in het leven van kwetsbare kinderen te brengen. En hoe mooi is het dan dat sport ook in de fondsenwerving een belangrijke plaats inneemt.

Samenwerking

Breath wil structuur en vertrouwen brengen in het leven van deze kwetsbare kinderen. Die kinderen zijn veel belangrijker dan Breath zelf. En daarom wordt samenwerking gezocht met andere organisaties als dat zinvol is. Krachten bundelen is belangrijk om onze doelen te kunnen bereiken. Zo werken we samen met onder andere Wilde Ganzen, KNVB, UNICEF, universiteiten, fondsen, voetbalclubs, serviceclubs, ministeries, ambassades, lokale overheden, kinderbescherming, Breath Business en heel veel organisaties en personen die ons aanmoedigen en onze mogelijkheden tot doelgerichte actie verruimen.